โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 15, 24 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 15, 24 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 15, 24 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 15, 24 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 15, 24 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 15, 24 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 15, 24 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 15, 24 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 15, 24 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
15 แยกตัวประกอบได้ = 3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
24 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 8, 15, 24 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 8, 15, 24 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 15, 24 = 1