โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 13, 16 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 13, 16 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 13, 16 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 13, 16 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 13, 16 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 13, 16 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 13 คือ
113

ตัวประกอบของ 16 คือ
124816

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 13, 16 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 13, 16 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 13, 16 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
13 แยกตัวประกอบได้ = 13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
16 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 8, 13, 16 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 8, 13, 16 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 13, 16 = 1