โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 10, 24, 42 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 10, 24, 42 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 10, 24, 42 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 10, 24, 42 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 10, 24, 42 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 10, 24, 42 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 8, 10, 24, 42 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 10, 24, 42 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 10, 24, 42 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
10 แยกตัวประกอบได้ = 2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
24 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 8, 10, 24, 42 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 10, 24, 42 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 10, 24, 42 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)8
10
24
42
451221
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 10, 24, 42 คือ = 2