โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 75, 180, 370 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 180, 370 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 75, 180, 370 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 75, 180, 370 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 75, 180, 370 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 180, 370 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 370 คือ
125103774185370

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 75, 180, 370 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 180, 370 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 180, 370 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
75 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
370 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 75, 180, 370 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 180, 370 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 180, 370 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)75
180
370
153674
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 180, 370 คือ = 5
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ