โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 75, 100, 175 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 100, 175 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 75, 100, 175 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 75, 100, 175 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 75, 100, 175 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 100, 175 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 175 คือ
1572535175

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 75, 100, 175 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 100, 175 คือ 25

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 100, 175 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
75 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
175 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 75, 100, 175 ออกมา คือ 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 100, 175 = 5 x 5 = 25

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 100, 175 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)75
100
175
5
)15
20
35
347
ตอบ ห.ร.ม.ของ 75, 100, 175 คือ = 5 x 5 = 25