โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 729, 1458 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 729, 1458 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 729, 1458 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 729, 1458 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 729, 1458 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 729, 1458 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 729 คือ
1392781243729

ตัวประกอบของ 1458 คือ
12369182754811622434867291458

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 729, 1458 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 729, 1458 คือ 729

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 729, 1458 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
729 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1458 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 729, 1458 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3, 3, 3, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 729, 1458 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 729

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 729, 1458 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)729
1458
3
)243
486
3
)81
162
3
)27
54
3
)9
18
3
)3
6
12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 729, 1458 คือ = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 729

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 729, 1458 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1458 ด้วยจำนวนน้อย 729
         2
729
)1458
1458
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 729
ตอบ ห.ร.ม.ของ 729, 1458 = 729
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ