โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 72, 84, 144 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 84, 144 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 72, 84, 144 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 84, 144 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 72, 84, 144 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 84, 144 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 72, 84, 144 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 84, 144 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 84, 144 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
72 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
84 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
144 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 72, 84, 144 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 84, 144 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 84, 144 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)72
84
144
2
)36
42
72
3
)18
21
36
6712
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 84, 144 คือ = 2 x 2 x 3 = 12