โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 72, 81, 7281 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 81, 7281 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 72, 81, 7281 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 81, 7281 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 72, 81, 7281 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 81, 7281 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 81 คือ
1392781

ตัวประกอบของ 7281 คือ
13980924277281

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 81, 7281 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 81, 7281 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 81, 7281 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
72 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
81 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
7281 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x809  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 72, 81, 7281 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 81, 7281 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 81, 7281 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)72
81
7281
3
)24
27
2427
89809
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 81, 7281 คือ = 3 x 3 = 9
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ