โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 72, 2700 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 2700 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 72, 2700 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 2700 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 72, 2700 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 2700 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 2700 คือ
123456910121518202527303645505460759010010813515018022527030045054067590013502700

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 2700 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 2700 คือ 36

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 2700 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
72 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2700 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 72, 2700 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 2700 = 2 x 2 x 3 x 3 = 36

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 2700 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)72
2700
2
)36
1350
3
)18
675
3
)6
225
275
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 2700 คือ = 2 x 2 x 3 x 3 = 36

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 2700 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 2700 ด้วยจำนวนน้อย 72
        37
72
)2700
2664
36
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 36 ไปหาร 72
     2
36
)72
72
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 36
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 2700 = 36