โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 72, 120, 192 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 120, 192 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 72, 120, 192 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 120, 192 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 72, 120, 192 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 120, 192 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 192 คือ
12346812162432486496192

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 120, 192 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 120, 192 คือ 24

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 120, 192 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
72 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
192 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 72, 120, 192 ออกมา คือ 2, 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 120, 192 = 2 x 2 x 2 x 3 = 24

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 120, 192 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)72
120
192
2
)36
60
96
2
)18
30
48
3
)9
15
24
358
ตอบ ห.ร.ม.ของ 72, 120, 192 คือ = 2 x 2 x 2 x 3 = 24