โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 708, 826, 944 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 708, 826, 944 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 708, 826, 944 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 708, 826, 944 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 708, 826, 944 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 708, 826, 944 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 708 คือ
123461259118177236354708

ตัวประกอบของ 826 คือ
1271459118413826

ตัวประกอบของ 944 คือ
12481659118236472944

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 708, 826, 944 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 708, 826, 944 คือ 118

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 708, 826, 944 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
708 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
826 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
944 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 708, 826, 944 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 59
ตอบ ห.ร.ม.ของ 708, 826, 944 = 2 x 59 = 118

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 708, 826, 944 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)708
826
944
59
)354
413
472
678
ตอบ ห.ร.ม.ของ 708, 826, 944 คือ = 2 x 59 = 118