โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 70, 78, 165 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 70, 78, 165 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 70, 78, 165 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 70, 78, 165 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 70, 78, 165 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 70, 78, 165 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 70 คือ
125710143570

ตัวประกอบของ 78 คือ
123613263978

ตัวประกอบของ 165 คือ
13511153355165

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 70, 78, 165 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 70, 78, 165 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 70, 78, 165 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
70 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
78 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
165 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 70, 78, 165 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 70, 78, 165 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 70, 78, 165 = 1