โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 70, 169 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 70, 169 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 70, 169 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 70, 169 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 70, 169 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 70, 169 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 70 คือ
125710143570

ตัวประกอบของ 169 คือ
113169

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 70, 169 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 70, 169 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 70, 169 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
70 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
169 แยกตัวประกอบได้ = 13x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 70, 169 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 70, 169 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 70, 169 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 70, 169 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 169 ด้วยจำนวนน้อย 70
        2
70
)169
140
29
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 29 ไปหาร 70
     2
29
)70
58
12
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 29
     2
12
)29
24
5
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 12
     2
5
)12
10
2
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 5
    2
2
)5
4
1
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 70, 169 = 1