โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 70, 108, 144 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 70, 108, 144 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 70, 108, 144 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 70, 108, 144 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 70, 108, 144 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 70, 108, 144 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 70 คือ
125710143570

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 70, 108, 144 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 70, 108, 144 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 70, 108, 144 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
70 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
144 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 70, 108, 144 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 70, 108, 144 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 70, 108, 144 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)70
108
144
355472
ตอบ ห.ร.ม.ของ 70, 108, 144 คือ = 2