โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 7, 8, 27 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 8, 27 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 7, 8, 27 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 7, 8, 27 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 7, 8, 27 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 8, 27 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 27 คือ
13927

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 7, 8, 27 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 8, 27 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 8, 27 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
7 แยกตัวประกอบได้ = 7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
27 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 7, 8, 27 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 7, 8, 27 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 8, 27 = 1