โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 7, 30 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 30 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 7, 30 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 7, 30 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 7, 30 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 30 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 7, 30 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 30 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 30 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
7 แยกตัวประกอบได้ = 7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
30 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 7, 30 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 7, 30 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 30 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 30 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 30 ด้วยจำนวนน้อย 7
       4
7
)30
28
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 7
    3
2
)7
6
1
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 30 = 1