โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 7, 14, 21, 35 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 14, 21, 35 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 7, 14, 21, 35 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 7, 14, 21, 35 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 7, 14, 21, 35 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 14, 21, 35 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 21 คือ
13721

ตัวประกอบของ 35 คือ
15735

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 7, 14, 21, 35 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 14, 21, 35 คือ 7

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 14, 21, 35 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
7 แยกตัวประกอบได้ = 7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
21 แยกตัวประกอบได้ = 3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
35 แยกตัวประกอบได้ = 5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 7, 14, 21, 35 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 14, 21, 35 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 14, 21, 35 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)7
14
21
35
1235
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 14, 21, 35 คือ = 7