โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 66, 132, 165 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 66, 132, 165 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 66, 132, 165 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 66, 132, 165 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 66, 132, 165 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 66, 132, 165 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 66 คือ
123611223366

ตัวประกอบของ 132 คือ
12346111222334466132

ตัวประกอบของ 165 คือ
13511153355165

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 66, 132, 165 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 66, 132, 165 คือ 33

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 66, 132, 165 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
66 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
132 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
165 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 66, 132, 165 ออกมา คือ 3, 11
ตอบ ห.ร.ม.ของ 66, 132, 165 = 3 x 11 = 33

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 66, 132, 165 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)66
132
165
11
)22
44
55
245
ตอบ ห.ร.ม.ของ 66, 132, 165 คือ = 3 x 11 = 33