โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 64, 576, 704 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 64, 576, 704 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 64, 576, 704 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 64, 576, 704 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 64, 576, 704 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 576, 704 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 64 คือ
1248163264

ตัวประกอบของ 576 คือ
123468912161824323648647296144192288576

ตัวประกอบของ 704 คือ
124811162232446488176352704

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 64, 576, 704 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 64, 576, 704 คือ 64

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 64, 576, 704 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
64 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
576 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
704 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 64, 576, 704 ออกมา คือ 2, 2, 2, 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 64, 576, 704 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 576, 704 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)64
576
704
2
)32
288
352
2
)16
144
176
2
)8
72
88
2
)4
36
44
2
)2
18
22
1911
ตอบ ห.ร.ม.ของ 64, 576, 704 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64