โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 639, 710, 781 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 639, 710, 781 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 639, 710, 781 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 639, 710, 781 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 639, 710, 781 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 639, 710, 781 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 639 คือ
13971213639

ตัวประกอบของ 710 คือ
1251071142355710

ตัวประกอบของ 781 คือ
11171781

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 639, 710, 781 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 639, 710, 781 คือ 71

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 639, 710, 781 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
639 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
710 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
781 แยกตัวประกอบได้ = 11x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 639, 710, 781 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 71
ตอบ ห.ร.ม.ของ 639, 710, 781 = 71

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 639, 710, 781 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

71
)639
710
781
91011
ตอบ ห.ร.ม.ของ 639, 710, 781 คือ = 71