โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 638, 994 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 638, 994 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 638, 994 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 638, 994 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 638, 994 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 638, 994 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 638 คือ
1211222958319638

ตัวประกอบของ 994 คือ
1271471142497994

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 638, 994 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 638, 994 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 638, 994 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
638 แยกตัวประกอบได้ = 2x11x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
994 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 638, 994 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 638, 994 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 638, 994 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)638
994
319497
ตอบ ห.ร.ม.ของ 638, 994 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 638, 994 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 994 ด้วยจำนวนน้อย 638
        1
638
)994
638
356
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 356 ไปหาร 638
      1
356
)638
356
282
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 282 ไปหาร 356
      1
282
)356
282
74
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 74 ไปหาร 282
      3
74
)282
222
60
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 60 ไปหาร 74
     1
60
)74
60
14
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 60
     4
14
)60
56
4
ขั้นที่ 7 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 14
     3
4
)14
12
2
ขั้นที่ 8 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 638, 994 = 2