โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 612, 663, 1024 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 612, 663, 1024 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 612, 663, 1024 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 612, 663, 1024 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 612, 663, 1024 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 612, 663, 1024 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 612 คือ
12346912171834365168102153204306612

ตัวประกอบของ 663 คือ
1313173951221663

ตัวประกอบของ 1024 คือ
12481632641282565121024

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 612, 663, 1024 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 612, 663, 1024 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 612, 663, 1024 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
612 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
663 แยกตัวประกอบได้ = 3x13x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1024 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 612, 663, 1024 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 612, 663, 1024 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 612, 663, 1024 = 1