โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 61, 337, 950 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 61, 337, 950 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 61, 337, 950 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 61, 337, 950 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 61, 337, 950 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 61, 337, 950 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 61 คือ
161

ตัวประกอบของ 337 คือ
1337

ตัวประกอบของ 950 คือ
125101925385095190475950

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 61, 337, 950 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 61, 337, 950 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 61, 337, 950 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
61 แยกตัวประกอบได้ = 61  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
337 แยกตัวประกอบได้ = 337  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
950 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 61, 337, 950 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 61, 337, 950 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 61, 337, 950 = 1