โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 608, 3762 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 608, 3762 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 608, 3762 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 608, 3762 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 608, 3762 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 608, 3762 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 608 คือ
12481619323876152304608

ตัวประกอบของ 3762 คือ
12369111819223338576699114171198209342418627125418813762

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 608, 3762 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 608, 3762 คือ 38

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 608, 3762 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
608 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3762 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x11x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 608, 3762 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 608, 3762 = 2 x 19 = 38

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 608, 3762 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)608
3762
19
)304
1881
1699
ตอบ ห.ร.ม.ของ 608, 3762 คือ = 2 x 19 = 38

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 608, 3762 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 3762 ด้วยจำนวนน้อย 608
         6
608
)3762
3648
114
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 114 ไปหาร 608
      5
114
)608
570
38
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 38 ไปหาร 114
      3
38
)114
114
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 38
ตอบ ห.ร.ม.ของ 608, 3762 = 38