โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 84, 124 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 84, 124 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 84, 124 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 84, 124 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 84, 124 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 84, 124 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 124 คือ
1243162124

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 60, 84, 124 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 84, 124 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 84, 124 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
84 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
124 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 60, 84, 124 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 84, 124 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 84, 124 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)60
84
124
2
)30
42
62
152131
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 84, 124 คือ = 2 x 2 = 4