โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 150, 330 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 150, 330 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 150, 330 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 150, 330 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 150, 330 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 150, 330 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 330 คือ
123561011152230335566110165330

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 150, 330 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 150, 330 คือ 30

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 150, 330 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
330 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 60, 150, 330 ออกมา คือ 2, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 150, 330 = 2 x 3 x 5 = 30

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 150, 330 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)60
150
330
3
)30
75
165
5
)10
25
55
2511
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 150, 330 คือ = 2 x 3 x 5 = 30