โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 126, 605 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 126, 605 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 126, 605 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 126, 605 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 126, 605 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 126, 605 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

ตัวประกอบของ 605 คือ
151155121605

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 126, 605 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 126, 605 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 126, 605 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
126 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
605 แยกตัวประกอบได้ = 5x11x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 60, 126, 605 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 60, 126, 605 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 126, 605 = 1