โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 120, 130 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 120, 130 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 120, 130 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 120, 130 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 120, 130 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 120, 130 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 130 คือ
12510132665130

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 60, 120, 130 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 120, 130 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 120, 130 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
130 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 60, 120, 130 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 120, 130 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 120, 130 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)60
120
130
5
)30
60
65
61213
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 120, 130 คือ = 2 x 5 = 10