โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 108, 60108 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 108, 60108 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 108, 60108 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 108, 60108 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 108, 60108 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 108, 60108 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 60108 คือ
123461250091001815027200363005460108

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 60, 108, 60108 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 108, 60108 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 108, 60108 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
60108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5009  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 60, 108, 60108 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 108, 60108 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 108, 60108 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)60
108
60108
2
)30
54
30054
3
)15
27
15027
595009
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 108, 60108 คือ = 2 x 2 x 3 = 12