โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 108, 150, 250 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 108, 150, 250 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 108, 150, 250 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 108, 150, 250 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 108, 150, 250 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 108, 150, 250 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 250 คือ
125102550125250

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 60, 108, 150, 250 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 108, 150, 250 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 108, 150, 250 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
250 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 60, 108, 150, 250 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 108, 150, 250 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 108, 150, 250 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)60
108
150
250
305475125
ตอบ ห.ร.ม.ของ 60, 108, 150, 250 คือ = 2