โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 6, 7 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 7 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 6, 7 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 6, 7 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 6, 7 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 7 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 6, 7 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 7 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 7 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
6 แยกตัวประกอบได้ = 2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
7 แยกตัวประกอบได้ = 7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 6, 7 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 6, 7 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 7 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 7 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 7 ด้วยจำนวนน้อย 6
    1
6
)7
6
1
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 6
    6
1
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 7 = 1