โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 6, 14, 120 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 14, 120 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 6, 14, 120 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 6, 14, 120 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 6, 14, 120 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 14, 120 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 6, 14, 120 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 14, 120 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 14, 120 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
6 แยกตัวประกอบได้ = 2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 6, 14, 120 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 14, 120 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 14, 120 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)6
14
120
3760
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 14, 120 คือ = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ