โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 588, 945 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 588, 945 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 588, 945 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 588, 945 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 588, 945 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 588, 945 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 588 คือ
1234671214212842498498147196294588

ตัวประกอบของ 945 คือ
13579152127354563105135189315945

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 588, 945 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 588, 945 คือ 21

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 588, 945 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
588 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
945 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 588, 945 ออกมา คือ 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 588, 945 = 3 x 7 = 21

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 588, 945 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)588
945
7
)196
315
2845
ตอบ ห.ร.ม.ของ 588, 945 คือ = 3 x 7 = 21

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 588, 945 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 945 ด้วยจำนวนน้อย 588
        1
588
)945
588
357
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 357 ไปหาร 588
      1
357
)588
357
231
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 231 ไปหาร 357
      1
231
)357
231
126
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 126 ไปหาร 231
      1
126
)231
126
105
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 105 ไปหาร 126
      1
105
)126
105
21
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 105
      5
21
)105
105
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 21
ตอบ ห.ร.ม.ของ 588, 945 = 21
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ