โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 57, 681 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 57, 681 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 57, 681 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 57, 681 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 57, 681 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 57, 681 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 57 คือ
131957

ตัวประกอบของ 681 คือ
13227681

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 57, 681 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 57, 681 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 57, 681 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
57 แยกตัวประกอบได้ = 3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
681 แยกตัวประกอบได้ = 3x227  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 57, 681 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 57, 681 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 57, 681 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)57
681
19227
ตอบ ห.ร.ม.ของ 57, 681 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 57, 681 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 681 ด้วยจำนวนน้อย 57
       11
57
)681
627
54
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 54 ไปหาร 57
     1
54
)57
54
3
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 54
    18
3
)54
54
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 57, 681 = 3