โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 563, 824 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 563, 824 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 563, 824 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 563, 824 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 563, 824 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 563, 824 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 563 คือ
1563

ตัวประกอบของ 824 คือ
1248103206412824

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 563, 824 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 563, 824 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 563, 824 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
563 แยกตัวประกอบได้ = 563  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
824 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x103  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 563, 824 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 563, 824 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 563, 824 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 563, 824 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 824 ด้วยจำนวนน้อย 563
        1
563
)824
563
261
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 261 ไปหาร 563
      2
261
)563
522
41
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 41 ไปหาร 261
      6
41
)261
246
15
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 15 ไปหาร 41
     2
15
)41
30
11
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 11 ไปหาร 15
     1
11
)15
11
4
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 11
     2
4
)11
8
3
ขั้นที่ 7 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 4
    1
3
)4
3
1
ขั้นที่ 8 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 3
    3
1
)3
3
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 563, 824 = 1