โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 56, 3542 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 56, 3542 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 56, 3542 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 56, 3542 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 56, 3542 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 3542 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 56 คือ
12478142856

ตัวประกอบของ 3542 คือ
12711142223467715416125332250617713542

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 56, 3542 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 56, 3542 คือ 14

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 56, 3542 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
56 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3542 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x11x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 56, 3542 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 56, 3542 = 2 x 7 = 14

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 3542 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)56
3542
7
)28
1771
4253
ตอบ ห.ร.ม.ของ 56, 3542 คือ = 2 x 7 = 14

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 3542 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 3542 ด้วยจำนวนน้อย 56
        63
56
)3542
3528
14
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 56
     4
14
)56
56
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 14
ตอบ ห.ร.ม.ของ 56, 3542 = 14