โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 56, 140, 308 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 56, 140, 308 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 56, 140, 308 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 56, 140, 308 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 56, 140, 308 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 140, 308 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 56 คือ
12478142856

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

ตัวประกอบของ 308 คือ
1247111422284477154308

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 56, 140, 308 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 56, 140, 308 คือ 28

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 56, 140, 308 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
56 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
140 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
308 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 56, 140, 308 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 56, 140, 308 = 2 x 2 x 7 = 28

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 140, 308 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)56
140
308
2
)28
70
154
7
)14
35
77
2511
ตอบ ห.ร.ม.ของ 56, 140, 308 คือ = 2 x 2 x 7 = 28