โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 559, 1001 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 559, 1001 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 559, 1001 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 559, 1001 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 559, 1001 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 559, 1001 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 559 คือ
11343559

ตัวประกอบของ 1001 คือ
17111377911431001

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 559, 1001 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 559, 1001 คือ 13

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 559, 1001 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
559 แยกตัวประกอบได้ = 13x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1001 แยกตัวประกอบได้ = 7x11x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 559, 1001 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 559, 1001 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 559, 1001 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)559
1001
4377
ตอบ ห.ร.ม.ของ 559, 1001 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 559, 1001 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1001 ด้วยจำนวนน้อย 559
         1
559
)1001
559
442
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 442 ไปหาร 559
      1
442
)559
442
117
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 117 ไปหาร 442
      3
117
)442
351
91
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 91 ไปหาร 117
      1
91
)117
91
26
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 26 ไปหาร 91
     3
26
)91
78
13
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 26
     2
13
)26
26
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 559, 1001 = 13