โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 551, 1421 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 551, 1421 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 551, 1421 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 551, 1421 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 551, 1421 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 551, 1421 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 551 คือ
11929551

ตัวประกอบของ 1421 คือ
1729492031421

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 551, 1421 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 551, 1421 คือ 29

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 551, 1421 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
551 แยกตัวประกอบได้ = 19x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1421 แยกตัวประกอบได้ = 7x7x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 551, 1421 ออกมา คือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 551, 1421 = 29

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 551, 1421 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

29
)551
1421
1949
ตอบ ห.ร.ม.ของ 551, 1421 คือ = 29

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 551, 1421 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1421 ด้วยจำนวนน้อย 551
         2
551
)1421
1102
319
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 319 ไปหาร 551
      1
319
)551
319
232
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 232 ไปหาร 319
      1
232
)319
232
87
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 87 ไปหาร 232
      2
87
)232
174
58
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 58 ไปหาร 87
     1
58
)87
58
29
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 29 ไปหาร 58
     2
29
)58
58
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 551, 1421 = 29
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ