โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 546, 888 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 546, 888 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 546, 888 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 546, 888 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 546, 888 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 546, 888 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 546 คือ
123671314212639427891182273546

ตัวประกอบของ 888 คือ
12346812243774111148222296444888

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 546, 888 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 546, 888 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 546, 888 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
546 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
888 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 546, 888 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 546, 888 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 546, 888 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)546
888
3
)273
444
91148
ตอบ ห.ร.ม.ของ 546, 888 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 546, 888 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 888 ด้วยจำนวนน้อย 546
        1
546
)888
546
342
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 342 ไปหาร 546
      1
342
)546
342
204
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 204 ไปหาร 342
      1
204
)342
204
138
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 138 ไปหาร 204
      1
138
)204
138
66
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 66 ไปหาร 138
      2
66
)138
132
6
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 66
    11
6
)66
66
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 546, 888 = 6