โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 54, 108, 135 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 54, 108, 135 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 54, 108, 135 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 54, 108, 135 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 54, 108, 135 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 108, 135 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 54 คือ
12369182754

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 135 คือ
1359152745135

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 54, 108, 135 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 108, 135 คือ 27

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 54, 108, 135 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
54 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
135 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 54, 108, 135 ออกมา คือ 3, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 108, 135 = 3 x 3 x 3 = 27

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 108, 135 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)54
108
135
3
)18
36
45
3
)6
12
15
245
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 108, 135 คือ = 3 x 3 x 3 = 27
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ