โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 54, 103, 215 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 54, 103, 215 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 54, 103, 215 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 54, 103, 215 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 54, 103, 215 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 103, 215 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 54 คือ
12369182754

ตัวประกอบของ 103 คือ
1103

ตัวประกอบของ 215 คือ
1543215

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 54, 103, 215 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 103, 215 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 54, 103, 215 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
54 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
103 แยกตัวประกอบได้ = 103  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
215 แยกตัวประกอบได้ = 5x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 54, 103, 215 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 54, 103, 215 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 103, 215 = 1