โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 51, 153, 204 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 153, 204 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 51, 153, 204 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 51, 153, 204 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 51, 153, 204 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 153, 204 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

ตัวประกอบของ 153 คือ
1391751153

ตัวประกอบของ 204 คือ
123461217345168102204

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 51, 153, 204 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 153, 204 คือ 51

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 153, 204 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
51 แยกตัวประกอบได้ = 3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
153 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
204 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 51, 153, 204 ออกมา คือ 3, 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 153, 204 = 3 x 17 = 51

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 153, 204 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)51
153
204
17
)17
51
68
134
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 153, 204 คือ = 3 x 17 = 51