โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 51, 102, 153 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 102, 153 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 51, 102, 153 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 51, 102, 153 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 51, 102, 153 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 102, 153 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

ตัวประกอบของ 102 คือ
1236173451102

ตัวประกอบของ 153 คือ
1391751153

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 51, 102, 153 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 102, 153 คือ 51

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 102, 153 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
51 แยกตัวประกอบได้ = 3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
102 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
153 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 51, 102, 153 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 102, 153 = 3 x 17 = 51

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 102, 153 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)51
102
153
17
)17
34
51
123
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 102, 153 คือ = 3 x 17 = 51