โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 50, 151, 240 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 151, 240 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 50, 151, 240 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 50, 151, 240 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 50, 151, 240 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 151, 240 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 151 คือ
1151

ตัวประกอบของ 240 คือ
12345681012151620243040486080120240

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 50, 151, 240 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 151, 240 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 151, 240 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
50 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
151 แยกตัวประกอบได้ = 151  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
240 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 50, 151, 240 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 50, 151, 240 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 151, 240 = 1