โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 97 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 97 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 97 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 97 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 97 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 97 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 97 คือ
197

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 97 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 97 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 97 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
97 แยกตัวประกอบได้ = 97  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5, 97 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 5, 97 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 97 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 97 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 97 ด้วยจำนวนน้อย 5
      19
5
)97
95
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 5
    2
2
)5
4
1
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 97 = 1