โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 70, 98 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 70, 98 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 70, 98 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 70, 98 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 70, 98 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 70, 98 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 70 คือ
125710143570

ตัวประกอบของ 98 คือ
127144998

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 70, 98 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 70, 98 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 70, 98 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
70 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
98 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5, 70, 98 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 5, 70, 98 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 70, 98 = 1