โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 6, 7, 225 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 6, 7, 225 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 6, 7, 225 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 6, 7, 225 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 6, 7, 225 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 6, 7, 225 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

ตัวประกอบของ 225 คือ
135915254575225

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 5, 6, 7, 225 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 6, 7, 225 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 6, 7, 225 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
6 แยกตัวประกอบได้ = 2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
7 แยกตัวประกอบได้ = 7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
225 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5, 6, 7, 225 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 5, 6, 7, 225 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 6, 7, 225 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ