โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 51 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 51 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 51 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 51 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 51 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 51 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 51 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 51 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 51 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
51 แยกตัวประกอบได้ = 3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5, 51 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 5, 51 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 51 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 51 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 51 ด้วยจำนวนน้อย 5
      10
5
)51
50
1
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 5
    5
1
)5
5
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 51 = 1