โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 10, 12 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 10, 12 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 10, 12 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 10, 12 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 10, 12 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 10, 12 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 5, 10, 12 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 10, 12 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 10, 12 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
10 แยกตัวประกอบได้ = 2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5, 10, 12 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 5, 10, 12 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 10, 12 = 1